Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
6220
1066
11
497
939
2h 43min
1h 41min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος χωματόδρομος
Δευτερεύων χωματ.
Χωμ. εποχικής βατότητας
Χωματ. μόνο για 4x4
Πεζόδρομος
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
Ασαφές μον. με σήμανση
Ασαφές μονοπάτι
58 m
123 m
133 m
1103 m
971 m
1141 m
538 m
1576 m
569 m
1 %
2 %
2 %
18 %
16 %
18 %
9 %
25 %
9 %