Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
6342
1012
490
601
-606
2h 21min
2h 18min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Δευτ. άσφαλτος
Τσιμεντόδρομος
Σαφές μον. με σήμανση
Ασαφές μον. με σήμανση
330 m
114 m
255 m
5550 m
86 m
5 %
2 %
4 %
88 %
1 %