Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
8778
1013
48
973
-513
3h 50min
3h 25min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Πεζόδρομος
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
Ασαφές μον. με σήμανση
858 m
187 m
5685 m
1958 m
86 m
10 %
2 %
65 %
22 %
1 %