Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
6865
763
43
679
283
2h 43min
1h 53min
Ανάλυση διαδρομής
Δευτ. άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Δευτερεύων χωματ.
Χωμ. εποχικής βατότητας
Χωματ. μόνο για 4x4
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
368 m
1582 m
49 m
59 m
495 m
997 m
1460 m
1819 m
5 %
23 %
1 %
1 %
7 %
15 %
21 %
27 %