Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
18240
770
719
1424
709
8h 35min
6h 42min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Δευτ. άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Δευτερεύων χωματ.
Χωμ. εποχικής βατότητας
Πεζόδρ. με σήμανση
Πεζόδρομος
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
Ασαφές μονοπάτι
119 m
227 m
1530 m
358 m
654 m
513 m
626 m
725 m
8572 m
4621 m
247 m
1 %
1 %
8 %
2 %
4 %
3 %
3 %
4 %
47 %
25 %
2 %