Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
14159
1046
212
1379
1172
5h 03min
4h 23min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Δευτερεύων χωματ.
Χωμ. εποχικής βατότητας
Χωματ. μόνο για 4x4
Πεζόδρ. με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
530 m
535 m
421 m
205 m
1592 m
14441 m
4 %
4 %
3 %
1 %
11 %
77 %