Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
14344
1046
212
889
-762
5h 40min
5h 35min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
531 m
1176 m
1599 m
11037 m
4 %
8 %
11 %
77 %