Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
9931
1377
1112
97
220
Ανάλυση διαδρομής
Επαρχιακή οδός
Δευτ. άσφαλτος
Τσιμεντόδρομος
Χωματ. μόνο για 4x4
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
Αστικό δίκτυο
558 m
1482 m
559 m
108 m
5555 m
1366 m
245 m
6 %
15 %
6 %
1 %
56 %
14 %
2 %