Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
10075
1377
1105
642
-642
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Πεζόδρ. με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
9766 m
89 m
219 m
97 %
1 %
2 %