Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
20357
1320
978
230
104
Ανάλυση διαδρομής
Επαρχιακή οδός
Κύριος άσφαλτος
Τσιμεντόδρομος
Χωμ. εποχικής βατότητας
Χωματ. μόνο για 4x4
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Καλντερίμι
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
1523 m
653 m
255 m
1142 m
890 m
900 m
6659 m
109 m
3675 m
4356 m
7 %
3 %
1 %
6 %
4 %
4 %
33 %
1 %
18 %
23 %