Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
25215
1522
503
1870
-2111
23h 15min
22h 25min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Ε4 σε καλντερίμι
Καλντερίμι με σήμανση
E4 σε σαφές μον.
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
3644 m
4548 m
1253 m
770 m
2105 m
1205 m
11227 m
459 m
14 %
18 %
5 %
3 %
8 %
5 %
45 %
2 %