Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
8965
1095
420
826
-941
4h 50min
4h 45min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
1399 m
630 m
821 m
4737 m
1376 m
16 %
7 %
9 %
53 %
15 %