Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
12986
1095
420
843
-958
5h 05min
4h 55min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Ε4 σε καλντερίμι
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
2372 m
986 m
944 m
109 m
5610 m
2868 m
14 m
18 %
8 %
7 %
1 %
43 %
22 %
1 %