Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
12606
1095
420
826
-941
4h 55min
4h 45min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Ε4 σε καλντερίμι
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
2115 m
775 m
1136 m
1044 m
6155 m
1376 m
17 %
6 %
9 %
8 %
49 %
11 %