Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
75301
1550
420
5088
5229
25h 12min
24h 17min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Δευτ. άσφαλτος
Τσιμεντόδρομος
Κύριος χωματόδρομος
Δευτερεύων χωματ.
Χωμ. εποχικής βατότητας
Χωματ. μόνο για 4x4
Πεζόδρ. με σήμανση
Καλντερίμι με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
Ασαφές μον. με σήμανση
3734 m
3391 m
1265 m
479 m
1376 m
7702 m
1258 m
7452 m
15985 m
27671 m
34 m
5 %
5 %
2 %
1 %
2 %
10 %
2 %
10 %
21 %
37 %
5 %