Υψομετρική κατανομή
Μετρητικά στοιχεία
3942
1121
475
642
-1
1h 45min
1h 20min
Ανάλυση διαδρομής
Κύριος άσφαλτος
Κύριος χωματόδρομος
Πεζόδρ. με σήμανση
Σαφές μον. με σήμανση
Σαφές μονοπάτι
222 m
916 m
543 m
2133 m
113 m
6 %
23 %
14 %
54 %
3 %